(1)
Skliarenko, N. V.; Gryshchenko, I. M.; Kolosnichenko, M. V. SYMMETRY IN THE VISUAL COMMUNICATION DESIGN: METHODS OF DYNAMIC IMAGE CONSTRUCTION. ARTDES 2021, 9-20.